Uitingen over zwanendriften en mishandeling geen smaad

Geplaatst op: 05 augustus 2016

Door de gedaagde partij waren verschillende uitingen gedaan op facebook en andere social media over zwanendriften en mishandeling van zwanen. De uitlatingen die waren gedaan vallen uiteen in een viertal categorieën:

  1. uitlatingen met betrekking tot het zwanendriften/het mishandelen van zwanen;
  2. de mishandeling van [gedaagde] ;
  3. uitlatingen met betrekking tot de jachtvergunningen van [eisers] ;
  4. de vergelijkingen met de leeuwenjacht en het slachten van lammeren.

De voorzieningenrechter oordeelt dat deze uitingen geen smaad opleveren, mede ook omdat door eiser de verschillende beschuldigingen onvoldoende zijn bestreden (Rb Den Haag, 14 oktober 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:11856)

Lees meer >


Bescherming politicus voor uitlatingen alleen in parlement

Geplaatst op: 27 juli 2016

Wanneer een zijn brief via internet heeft verspreid, kan die met een perspublicatie worden gelijkgesteld (HR 18 januari 2008, NJ 2008, 274). De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat een politicus niet door algehele immuniteit beschermd wordt voor uitlatingen in de pers die buiten het parlement en de gemeenteraad zijn gedaan (vgl. HR 24 juni 1983, NJ 1984, 801, Gemeenteraadslid-arrest, herhaald in HR 2 april 2002, LJN AD8693), zij het dat de prominente verdragsrechtelijke bescherming van de politieke uitingsvrijheid zich in beginsel ook uitstrekt tot uitingen die buiten de volksvertegenwoordiging zijn gedaan (vgl. EHRM 23 april 1992, Castello vs Spanje, Appl.nr. 11798/85, r.o. 43).

Lees meer >


Beschuldiging door politicus is geen smaad

Geplaatst op: 24 juli 2016

Beklagzaak van een accountant tegen een gemeenteraadslid die onjuiste en diskwalificerende uitlatingen over hem gedaan zou hebben in een brief aan het bestuur. Aangezien het gemeenteraadslid de brief op internet heeft geplaatst, komt hem geen beroep op immuniteit toe. Het hof moest oordelen over de verhouding tussen het recht op vrije meningsuiting versus het recht op bescherming van iemands eer en goede naam. Het hof heeft eerst vastgesteld dat het recht op vrije meningsuiting, zeker in een politiek debat, zwaarder weegt dan het andere recht. Dat kan slechts anders zijn als de politicus buitengewoon onzorgvuldig is opgetreden jegens een ander die zich in zijn eer en goede naam voelt aangetast, temeer nu de diskwalificerende uitlatingen waren gebaseerd op openbare bronnen, nl. afkomstig van internet. Het hof heeft weliswaar vastgesteld dat het gemeenteraadslid in sommige opzichten onzorgvuldig heeft gehandeld in de weergave van de internetberichten, maar dat de mate van onzorgvuldigheid niet zodanig was dat daarmee de vrijepolitieke meningsuiting als algemeen belang het onderspit moest delven ten opzichte van het individuele recht op eer en goede naam. Het beklag van de accountant werd daarom afgewezen (Gerechtshof Amsterdam, 21 juli 2008, ECLI:NL:GHAMS:2008:BD9027)

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden