Beschuldiging ‘broodfokker’ is smaad

Het recht om vrijelijk zijn mening te uiten vindt zijn begrenzing in het geval daarmee iemands eer en goede naam op onrechtmatige wijze wordt aangetast. Gedaagde heeft zich op verschillende websites op internet suggestief en grievend uitgelaten over eisende partijen, die houder zijn van een geregistreerde hondenkennel. Zij heeft hen ervan beschuldigd‘broodfokkers’ te zijn. Deze beschuldigingen berustten op vermoedens die gedaagde had. Het begrip ‘broodfokker’ is volgens de kantonrechter naar algemeen aanvaarde maatstaven een negatief begrip. Gedaagde is deze mening ook toegedaan en heeft de uitlating ook op deze manier bedoeld. De kantonrechter is hierdoor van mening dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld jegens eisende partijen. Dit geldt te meer nu de uitlatingen op internet hebben plaatsgevonden, hetgeen voor een wijde verspreiding kan zorgen en daardoor een grote impact heeft. Hieruit volgt dat het recht van eisende partijen op bescherming van eer en goede naam dient te prevaleren boven het recht van gedaagde op vrijheid van meningsuiting (rechtbank Breda, 6 december 2007, ECLI:NL:RBBRE:2012:BY6447).

Feiten; broodfokker op website genoemd

a. Eiseres sub 1 (verder: [eiseres 1]) en eiser sub 3 (verder: [eiser 3]) hebben in oktober 2011 van [gedaagde] een hondje gekocht met de naam [Y]. Zij kochten het hondje als cadeau voor hun dochter [eiseres 2].

b. [eiseres 1] en [eiser 3] zijn houder van een geregistreerde kennel, te weten [de kennel], ook bekend als de [de kennel]. Tevens hebben zij een autorijschool, [eiser 3].

c. Op 13 oktober 2012 hebben [eisers]. een advertentie op www.marktplaats.nl geplaatst waarin zij ‘Chinese naakthonden pups’ aanbieden.

d. Op 13 oktober 2012 heeft [gedaagde] een advertentie op www.marktplaats.nl geplaatst met de volgende inhoud: ‘Een autorijschool uit Bergen op Zoom heeft hier vorig jaar bij mij een chinees naakthondje gekocht met stamboom en bied nu pups aan dus vraag alstublieft na de leeftijd van de ouders en controleer dat ook dat de moederhond minimaal 18 maanden is. Het is BROODFOK als je de teef voor de leeftijd van 16 maanden laat dekken. Vraag ook na de gezondheidstesten van de ouders. Bij de chinese naakthond komt pll voor dat is lensluxatie dit is een pijnlijke ziekte en de hond word blind. Deze ziekte is erfelijk. Fokkers zijn via de vereniging verplicht de ouders te testen via dna op pll en ook de ecvo is ook een ogen test word geadviseerd. Kan een fokker deze testen niet over leggen dan heeft u met een BROODFOKKER te maken die niet na het welzijn van de dieren kijk maar na het welzijn van zijn portomonee. Dit is ook een advertentie ervan 601692796’.

e. Op 13 oktober 2012 heeft [gedaagde] op www.cavalierpage.com een bericht geplaatst. De inhoud is als volgt: ‘Wie kent de [Z]. Ik zal mij voorstellen ik ben ria 55 jaar oud en kom uit utrecht. Ik fok hobby matig chinese naakhondjes. Ik heb vorig jaar mij eerste nestje gefokt en [eisers 1 en 3] hebben hier een pup gekocht onder het mom kadootje voor dochter verjaardag. Hun hadden een auto rijschool het leken keurige mensen en heb in blind vertrouwen de pup meegegeven. (…) Tot mij schrik kwam ik vorige een adv tegen op marktplaats dat jessica puppen aanbood van de chinese naakthond. Het teefje is nu net 16 maanden en had nu pas gedekt mogen worden en moet ook eerst getest worden via dna op pll dit is een ergelijke ziekte ik heb gelijk gemaild op de advertentie maar geen reactie gehad de adv is ook gelijk verwijderd door haar. Door wat te google op die ouders kwam ik bij de [Z] uit mijn schik was groot hun fokte met honden? Ze hadden toch een autorijschool oh hoe ben ik voorgelogen. Heb gebeld met hun maar krijg de reactie verkocht is verkocht. (…) Deze mensen zijn echt broodfokkers en kijken nergens na niet na de gezondheid en of de teef wel volgroeit is. Ik denk dat er regelmatig nesten zijn waar idere loopsheid van de teef en de heer en mevr horen beter te weten want ze hebben ook een officiële kennelnaam [de kennel]. Ik ben op zoek na mensen die ook een verhaal hier over hebben. Een verdrietige ria’.

f. Op Facebook heeft [gedaagde] de volgende berichten geplaatst: ‘Je weet hoe dol ik op haar was ook heb ze met liefde groot gebracht hier en voor wat, om daar terecht te laten komen. Ze hebben me er met mooie praatjes ingelegt. (…) ik vind het zo verschrikkelijk. Waar ze nu zit verdient ze niet. (…) Ik vecht voor haar als een pitbull.(…) Ik heb ook wat op een forum geplaats maar men heeft duiten en klaag mij aan voor smaad als ik het er niet afhaal. Nou laat het lekker staan ik heb vrijheid van menings uiting. Ze hebben haar op valse voorwensele gekocht. Als het moet probeer ik de media in te schakele’. Een ander bericht luidt: ‘Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om iets te vertellen over “[de kennel]” van [eisers 1 en 3]]. Niet altijd staan de fokkers van honden in een positief daglicht. Regelmatig verschijnen er berichten in de krant en op de buis over hoe slecht het wel niet is gesteld met de kwaliteit van de fokkers en de omgang met de dieren. (…) Om aan deze omstandigheden een halt toe te roepen roep ik alle mensen op die een pup willen kopen dat NIET te doen bij dergelijke fokkers. De enige manier om ze te stoppen is DAAR GEEN HOND TE KOPEN! Deze man heeft zo’n grote mond over broodfokken hij is zelf een van de ergste broodfokkers allertijden. DUS KOOP DAAR GEEN HOND VAN http://www.[de kennel].nl/ koop daar geen pups hij buit de moeder hond uit en testen doet hij ook niet’.

g. Op 13 oktober 2012 heeft [gedaagde] op Twitter het volgende bericht geplaatst: ‘Ze is nog veel te jong onder het jaar gedekt wees een vrouw met balle en laat mij het hondje zien dat het goed gaat met haar’.

h. Op 17 oktober 2012 heeft Dierenartsenpraktijk Moerstraten de volgende verklaring afgegeven: ‘Door middel van klinisch onderzoek is gebleken dat het weinig waarschijnlijk is dat [Y] recent pups heeft gehad. Bij deze teef is geen ontwikkeling van melkklierweefsel waar te nemen. Door middel van klinisch onderzoek is bij Pip vastgesteld dat tepels/melkklieren sterker ontwikkeld zijn. Dit kan er op duiden dat de hond pas drachtig is geweest’.

i. Op 16 oktober 2012 en op 17 oktober 2012 heeft de gemachtigde van [eisers]. een e-mailbericht aan [gedaagde] respectievelijk de gemachtigde van [gedaagde] verstuurd betreffende – kort samengevat – een sommatie om iedere uitlating over [eisers]. te staken en gestaakt te houden en voorts een rectificatie te plaatsen op alle media waarop [gedaagde] zich over [eisers]. heeft uitgelaten.

j. [eiser 3] heeft aangifte bij de politie gedaan van belediging/smaad vanwege de acties van [gedaagde].

k. De door [gedaagde] geplaatste advertentie op marktplaats genoemd onder d is in ieder geval op 17 oktober 2012 door de beheerder van marktplaats verwijderd.

l. De door [gedaagde] geplaatste advertentie op www.cavalierpage.com genoemd onder e is door de beheerder van deze site verwijderd.

m. Op 22 november 2012 heeft [gedaagde] op www.cavalierspage.com een rectificatie geplaatst naar aanleiding van het door haar geplaatste bericht op deze site als vermeld onder e. De inhoud hiervan luidt: ‘hierbij plaats ik een rectificatie op mijn op 13 okt jl geplaatste bericht dat het weinig waarschijnlijk is dat de chinese naakthondenpups die op dit moment bij de [de kennel] ligt afkomstig zijn van Y. [gedaagde].

Beoordelingskader

Bij de beantwoording van die vraag spelen er twee fundamentele rechten een rol: enerzijds het recht op vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM) en anderzijds het recht op bescherming van eer en goede naam (artikel 8 EVRM). Het antwoord op de vraag welk van deze beide rechten in het onderhavige geval zwaarder weegt, moet worden gevonden door een afweging van alle ter zake dienende omstandigheden van het geval. Bij de vraag of een uitlating in strijd is met de in het maatschappelijk verkeer betamelijke zorgvuldigheid staan in beginsel twee hoogwaardige belangen tegenover elkaar: aan de ene kant het belang dat individuele burgers niet door uitlatingen, bijvoorbeeld op het internet, worden blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen of beschuldigingen; aan de andere kant het belang van het aan de kaak stellen van mogelijke misstanden, zodat deze, door onbekendheid bij het publiek, kunnen blijven voortbestaan. Een ieder heeft het recht om gedachten en gevoelens van welke inhoud dan ook, te uiten. Dat betekent ook dat een ieder de vrijheid heeft zich op negatieve wijze over iemand anders uit te laten, ook als die uitlatingen een beschuldiging aan het adres van een ander inhouden. Dat recht om vrijelijk zijn mening te uiten, vindt zijn begrenzing in het geval daarmee iemands eer en goede naam op onrechtmatige wijze wordt aangetast. Of daarvan sprake is, hangt af van de in onderling verband te beschouwen omstandigheden.

Rechtbank: broodfokker = smaad

De kantonrechter stelt voorop dat, naar zijn voorlopig oordeel, de aard van de uitingen suggestief en grievend is. Het begrip ‘broodfokker’, hetgeen de voornaamste belediging jegens [eiseres 1] en [eiser 3] inhoudt, is naar algemeen aanvaarde maatstaven een negatief begrip. [gedaagde] heeft ter terechtzitting verklaard dat zij ook vindt dat het begrip een negatieve betekenis heeft en dat zij het ook zo heeft bedoeld. Bij het uiten van dergelijke beschuldigingen dienen hoge eisen te worden gesteld aan de feitelijke onderbouwing.

Nu [gedaagde] niet betwist dat zij de gestelde uitlatingen gedaan heeft enkel op basis van vermoedens en deze uitlatingen derhalve niet op feiten berusten, en de kantonrechter onder 3.10 reeds overwogen heeft dat de uitlatingen suggestief en grievend zijn, betekent dit dat [gedaagde] met de door haar geplaatste uitlatingen en publicaties onrechtmatig heeft gehandeld jegens [eiseres 1] en [eiser 3]. Dit geldt te meer nu het gekozen medium, internet, een grote impact heeft daar informatie hierop wijd verspreid kan worden en het eenvoudig en voor veel mensen bereikbaar is. Hieruit volgt dat het recht van [eiseres 1] en [eiser 3] op bescherming van haar eer en goede naam dient te prevaleren boven het recht van [gedaagde] op de vrijheid van meningsuiting. De kantonrechter begrijpt dat het doel van [gedaagde] was een mogelijke misstand waarover zij zich zorgen maakte, te weten het in een te vroeg stadium fokken met [Y], aan de kaak te stellen. Deze omstandigheid brengt echter geen rechtvaardiging mee nu een gegronde feitelijke onderbouwing van deze mogelijke misstand ontbreekt.

< Terug naar Beschuldiging
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden