Voor benadeelden negatief artikel over verkrachtingen in Turkije waarbij identiteit te herleiden is

Geplaatst op: 03 augustus 2016

Veroordeling journalist t.z.v. smaad. Verdachte heeft als journalist een artikel geschreven naar aanleiding van de commotie in NL over de vrijlating in Turkije van een van de veroordeelden in de Alanya-zaak. A.g.v. die commotie werd een bezoek van Prins Willem-Alexander aan Turkije afgelast. Het artikel luidt “Nederland moet de hand in eigen boezem steken – Met opportunisme kom je geen stap verder”. Dat artikel heeft verdachte in de NL taal in het in NL verschijnende tijdschrift Dünya geplaatst en tevens ter publicatie toegezonden aan diverse Nederlandse dagbladen. Daarin waarschuwt hij met verwijzing naar de Alanya-zaak voor de gevaren die NL meisjes in een vreemde omgeving lopen a.g.v. tijdens hun vakanties betoond uitdagend gedrag. In dat verband bezigt hij de bewoordingen als bewezenverklaard. De namen van de slachtoffers worden niet genoemd, maar zij zijn door de verwijzing naar de Alanya-zaak te identificeren. Het hof heeft de beperking van verdachtes recht op vrije meningsuiting in het kader van de persvrijheid in het belang van de bescherming van de goede naam en de rechten van anderen noodzakelijk heeft geoordeeld. Daartoe heeft het hof een afweging gemaakt tussen enerzijds het belang van de slachtoffers niet in hun eer of goede naam te worden aangetast en anderzijds het belang van verdachte om als journalist de bewezenverklaarde uitlatingen als onderdeel van het door verdachte bedoelde publieke debat te kunnen doen. Het hof heeft het in dat verband kennelijk van doorslaggevend belang geacht dat verdachte als journalist op geruchten over slachtoffers van zeer ernstige misdrijven is afgegaan en die geruchten als feiten heeft gepresenteerd.’s Hofs oordeel is onjuist noch onbegrijpelijk, mede in aanmerking genomen dat verdachte ter terechtzitting in appel heeft verklaard dat hij de desbetreffende geruchten niet heeft geverifieerd, de door de Turkse rechter vastgestelde feiten pas na de publicatie heeft gelezen en heeft toegegeven een verkeerd beeld te hebben gegeven en gelet op de onmiskenbaar grievende aard van de uitlatingen. Bij e.e.a. neemt de HR in aanmerking dat de opgelegde straf niet van dien aard is dat deze de beperking van de vrijheid van meningsuiting disproportioneel maakt (Conclusie P-G bij HR 17 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AX5765).

Lees meer >


Drie misverstanden over de parlementaire immuniteit

Geplaatst op: 01 augustus 2016

Hoewel er nog geen jurisprudentie bestaat over de parlementaire immuniteit, vallen twitterberichten of e-mails die tijdens de beraadslagingen in de volksvertegenwoordiging de wereld in worden gestuurd, er waarschijnlijk evenmin onder. Voor wie met zijn tijd wil meegaan, ligt dan een pleidooi voor de hand om hier iets aan te doen, nu het moderne politieke debat immers meer buiten dan in ’s lands vergaderzalen lijkt te worden gevoerd. Dit te meer als men de indruk heeft dat de parlementaire immuniteit in andere landen veel ruimer is dan bij ons. De laatste tijd is door ten minste drie auteurs in de vakbladen inderdaad op deze gronden gepleit voor uitbreiding van de parlementaire immuniteit. Wie een dergelijk pleidooi houdt, ziet echter een of meer zaken over het hoofd die ik in deze bijdrage zal proberen te verhelderen:

1. De parlementaire immuniteit biedt geen absolute vrijheid van meningsuiting voor parlementariërs in het parlement en is daar ook niet voor bedoeld.

2. In andere Europese landen en in de Verenigde Staten is de regeling van de parlementaire immuniteit niet of nauwelijks ruimer dan bij ons.

3. De jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens laat geen ruimte voor een substantiële uitbreiding van de parlementaire immuniteit, misschien wel het tegendeel. De conclusie moet daarom zijn, dat wie de kans op vervolging van volksvertegenwoordigers wegens uitingsdelicten daadwerkelijk wil verminderen, een pleidooi dient te houden voor verruiming van de vrijheid van meningsuiting voor iedereen.

Lees meer >


Bescherming politicus voor uitlatingen alleen in parlement

Geplaatst op: 27 juli 2016

Wanneer een zijn brief via internet heeft verspreid, kan die met een perspublicatie worden gelijkgesteld (HR 18 januari 2008, NJ 2008, 274). De Hoge Raad heeft uitgemaakt dat een politicus niet door algehele immuniteit beschermd wordt voor uitlatingen in de pers die buiten het parlement en de gemeenteraad zijn gedaan (vgl. HR 24 juni 1983, NJ 1984, 801, Gemeenteraadslid-arrest, herhaald in HR 2 april 2002, LJN AD8693), zij het dat de prominente verdragsrechtelijke bescherming van de politieke uitingsvrijheid zich in beginsel ook uitstrekt tot uitingen die buiten de volksvertegenwoordiging zijn gedaan (vgl. EHRM 23 april 1992, Castello vs Spanje, Appl.nr. 11798/85, r.o. 43).

Lees meer >


Verspreider persbericht veroordeeld voor smaadschrift

Geplaatst op: 23 juli 2016

Het hof veroordeelt verspreider van persbericht voor smaadschrift. Naar het oordeel van het hof draagt de inhoud van het persbericht niet bij aan enig publiek debat en is met het persbericht geen rechtens te beschermen belang gediend. Het hof verwerpt het beroep op de vrijheid van meningsuiting als bedoeld in art. 10 EVRM (Gerechtshof Amsterdam, 23 november 2009, ECLI:NL:GHAMS:2009:BK4125).

Lees meer >


Geen smaad door politicus

Geplaatst op: 22 juli 2016

Een politicus heeft in het kader van het publieke debat een grote mate van vrijheid om zijn mening te uiten. Dat werd nog eens bevestigd in een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, 9 februari 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:3297.

Lees meer >


Geen smaad vanwege politicus

Geplaatst op: 22 juli 2016

In de onderhavige strafzaak dient de vraag beantwoord te worden of het internetbericht op de website Ruiver.nl door verdachte is geplaatst en, indien die vraag bevestigend wordt beantwoord, of zij dit opzettelijk heeft gedaan, of de tekst een beledigend karakter heeft en indien ook die vraag bevestigend wordt beantwoord of deze uitlatingen binnen het kader van het publieke debat al dan niet zijn toegestaan (Rechtbank Roermond, 30 november 2011, ECLI:NL:RBROE:2011:BU6849).

Het bericht dat op de website Ruiver.nl is geplaatst vermeldt geen naam en is ondertekend met ‘een bezorgde burger’. Zoals blijkt uit het dossier heeft [naam], toenmalig redacteur van die website, de naam van verdachte bekend gemaakt. Verdachte heeft hierna een bekennende verklaring afgelegd.

Lees meer >


Uitlatingen in column geen smaad

Geplaatst op: 22 juli 2016

In deze zaak ging het om een klacht ex artikel 12 Sv. van een woordvoerder van een Stichting die de opening van het carnavalsseizoen zou vieren op de dag van nationale rouw voor de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne. In een column in ‘Nieuwe Revu’ werd er kritiek geleverd over het optreden van de stichting waarvan klager de voorzitter was. Wat er precies is geschreven, wordt uit de uitspraak helaas niet duidelijk, maar de uitspraak van het gerechtshof laat wel zien dat in een column een grote vrijheid bestaat om kritiek te leveren, ook op ongenuanceerde wijze, en zeker ten aanzien van een publiek figuur (Gerechtshof Amsterdam, 4 maart 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:812).

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden